خازن

خازن وسیله ای است که بار الکتریکی را در یک میدان الکتریکی ذخیره می کند.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

۱۲ مورد

تنظیم جهت نزولی
 1. خازن عدسی
  خازن عدسی
  از حداقل ‎120 تومان
 2. خازن الکترولیت 450 ولت
  خازن الکترولیت 450 ولت
  از حداقل ‎1,500 تومان
 3. خازن الکترولیت 400 ولت
  خازن الکترولیت 400 ولت
  از حداقل ‎1,500 تومان
 4. خازن الکترولیت 100 ولت
  خازن الکترولیت 100 ولت
  از حداقل ‎1,000 تومان
 5. خازن الکترولیت 63 ولت
  خازن الکترولیت 63 ولت
  از حداقل ‎1,000 تومان
 6. خازن الکترولیت 35 ولت
  خازن الکترولیت 35 ولت
  از حداقل ‎400 تومان
 7. خازن الکترولیت 25 ولت
  خازن الکترولیت 25 ولت
  از حداقل ‎800 تومان
 8. خازن الکترولیت 16 ولت
  خازن الکترولیت 16 ولت
  از حداقل ‎400 تومان
 9. خازن الکترولیت 10 ولت
  خازن الکترولیت 10 ولت
  از حداقل ‎300 تومان
 10. خازن الکترولیت 50 ولت
  خازن الکترولیت 50 ولت
  از حداقل ‎300 تومان
 11. خازن الکترولیت 6.3 ولت
  خازن الکترولیت 6.3 ولت
  از حداقل ‎2,000 تومان
تا بر صفحه