الکترولیتی

مشاهده به عنوان مشبک لیست

۱۰ مورد

تنظیم جهت نزولی
 1. خازن الکترولیت 450 ولت
  خازن الکترولیت 450 ولت
  از حداقل ‎1,500 تومان
 2. خازن الکترولیت 400 ولت
  خازن الکترولیت 400 ولت
  از حداقل ‎1,500 تومان
 3. خازن الکترولیت 100 ولت
  خازن الکترولیت 100 ولت
  از حداقل ‎1,000 تومان
 4. خازن الکترولیت 63 ولت
  خازن الکترولیت 63 ولت
  از حداقل ‎1,000 تومان
 5. خازن الکترولیت 35 ولت
  خازن الکترولیت 35 ولت
  از حداقل ‎400 تومان
 6. خازن الکترولیت 25 ولت
  خازن الکترولیت 25 ولت
  از حداقل ‎800 تومان
 7. خازن الکترولیت 16 ولت
  خازن الکترولیت 16 ولت
  از حداقل ‎400 تومان
 8. خازن الکترولیت 10 ولت
  خازن الکترولیت 10 ولت
  از حداقل ‎300 تومان
 9. خازن الکترولیت 50 ولت
  خازن الکترولیت 50 ولت
  از حداقل ‎300 تومان
 10. خازن الکترولیت 6.3 ولت
  خازن الکترولیت 6.3 ولت
  از حداقل ‎2,000 تومان
تا بر صفحه