دیود

دیود یک نیمه هادی است که به عنوان یک سوئیچ یک طرفه برای جریان عمل می کند واجازه می دهد تا جریان به راحتی در یک جهت جریان یابد ، اما جریان را در جهت مخالف به شدت محدود می کند.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

۱۱ مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه